යතිවර වැදිබණ ප්‍රතිඵල – කැසිනෝ ධම්මික පාර්ලිමේන්තුවට

වැඩි තොරතුරු දැන ගැනීම සඳහා පෙර නිකුත් කළ පුවත වන “යතිවර වැදිබණ ප්‍රතිඵල මහින්දගේ රාජ්‍ය දුරාචාරය කැසිනෝ දම්මිකගෙන් පාර්ලිමේන්තුවට කාන්දුවීම” යන ලිපිය බලන්න….

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න