“8 වන චීන දකුණු මුහුදු කලාපීය බෞද්ධ වටමේස සමුළුව” පිළිබඳව දැනුවත්‌ කිරීමේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව අද (11) අරලියගහ මන්දිරයේදී පැවැත්විණ.

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න