කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය සහ ලංකා කාර්මික සංචර්ධන මණ්ඩලයේ මූලිකන්වයෙන්‌ කර්මාන්න වෙනුවෙන්ම වෙන්‌ වූ මෙරට ප්‍රථම රූපවාගිනී නාලිකාව Industry TV නාලිකාව අද (21) රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තු ශ්‍රවනාගාරයේදී ජනගත කෙරිණ.

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න