ගරු ධිවර අමාතාං ඩග්ලස්‌ දඳේචානන්දා මහතාගේ චිනා නිල සංචාරය හේතුවෙන්‌, ගරු ජනාධිපතිතුමාගේ බලනල ප්‍රකාරච, වැඩබලන ධීවර අමාතාවරයා ලෙස ගරු ධීවර රාජ්‍ය අමානා පියල්‌ නිශාන්ත ද සිල්වා මැතිතුම්න්‌ පත්කොට ඇත.

එසේම චීන රජයේ ආරාධනාවක්‌ පරිදි මෙම සංචාරය සිදුකරන අතර, 2023 ඔක්තෝම්බර්‌ මස 17 වන ඳින සිට දින කිහිපයක්‌ සඳහා චලංගු වන පරිඳි මෙම පත්කිරීම සිදුකර ඇත.

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න