සිංහල ව්‍යාපාරිකයන්ගේ ලංකාවට එන්න තියෙන ඩොලර් ප්‍රමණය, මිලියන 80ක් වූ ලෝකය පුරා විසිරී ඉන්නා දෙමළ ජනතාවගේ ව්‍යාපාරවල ආයෝජනය කිරීම හේතුවෙන්, එකී ඩොලර් ලංකාවට එන්නේ නැත. මේ උපයන ඩොලර් ආයෝජනය කර ඇති රටවල් සහ ව්‍යාපාර පිළිබඳ විමර්ශනයකින් මේ බව පැහැදිලි වෙයි. ඉංදියාවේ හිංදූන් මේ ආකාරයට ක්‍රියා කරන්නේ නැත. ඔවුන් විදේශවලින් උපයන සෑම ඩොලරයක්ම ඉංදියාවට ගෙන එයි. ඒ සඳහා නීති ඉංදියාවේ පැන වී ඇත. ඒ නිසා ඉංදියාවට ඩොලර් ප්‍රශ්නයක් නැත. ශ්‍රී ලංකාවෙ එසේ නීති පැන වී නැත. එකී නීති පැනවීම වැළැක්වීමට දෙමළ ඩයස්ෆෝරාවේ නීති විශාරදයන් ඉඩ දෙන්නේද නැත. එසේම සිංහල ව්‍යාපාරිකයන් ලංකාවේ යම් ව්‍යාපාරයකට ඩොලර් ආයෝජනය කළ හොත් රාජ්‍ය ආයතන මගින් එකී ව්‍යාපාරයේ කටයුතු නතර කරවන ආකාරයද එකී ඩයස්ෆෝරා නීති විශාරදයන් දනී. මේ සඳහා හොඳම උදාහරණය, විදෙස් නීති සහ ජාත්‍යන්තර ගිවිසුම් ශ්‍රී ලංකාවේ නීති පද්ධතියට ඇතුළත් කිරීමට උත්සාහ කළ අලි සබ්‍රි අධිකරණ ඇමතිගේ කෝවිඩ් -19 පනත් කෙටුම්පත (මෙම උත්සාහය පරාජය කළ ආකාරය 2021 ජූලි 06 පාර්ලිමේන්තු හැන්සාඩ් වාර්තාවේ 1389-1459 පිටුවල ඇති SC/SD/24/2021 නඩුවේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීරණය බලන්න) සහ සිංහල භාෂාවෙන් නීති අධ්‍යාපනය ලබා දීම වැළැක්වූ 2020.12.30 අංක 2208/13 ගැසට් පත්‍රයයි. මෙහි ප්‍රතිඵලය වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ රජයේ දේපල ආයෝජන මුවාවෙන් දෙමළ ඩයස්ෆෝරාවේ අතට යාම ඉක්මන් වීමත් සිංහල භාෂාව රාජ්‍ය භාෂාවෙන්, නීති පැනවීමේ භාෂාවෙන් සහ අධිකරණ භාෂාවෙන් ඉවත් වීමත් ය. 

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න