ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය, ආය්‍යොජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යාංශය සහ නිදහස්‌ වෙළෙඳ කාලාපීය නිෂ්පාදකයින්ගේ සංගමය එක්ව, සංවිධානය කරන “ BOI -FTZMA Expo Mela 2023” සම්බන්ධයෙන්‌ දැනුවත්‌ කිරීමේ ප්‍රවෘත්නි සාකච්ඡාවක්‌ රජයේ ප්‍රචෘත්තනි දෙපාර්තමේන්තු ශ්‍රවණාගාරයේදී අද (30) පැවැත්විණ.

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න