ජාතික විද්‍යා දින සැමරැම්‌ ප්‍රදර්ශනය අද (08) ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ පැවැත්විණ.

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න