2022 වර්ෂය සඳහා පැවති අ.පො.ස (උසස්‌ පෙළ) විභාගයේ ප්‍රතිඵල අනුව 2022/2023 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා අන්තර්ජාලය තුලින්‌ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශ අයදුම්පත්‌ යොමුකිරීමේ කාලය 2023 ඔක්නොම්බර්‌ 05 අවසන්‌ වේ.

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න