අන්තරායකර ඹෟෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලය 40 වසරක ගමන්‌ මඟ පිළිබඳව දැනුවත්‌ කිරීමේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව අන්තරායකර ඹෟෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලයේ සභාපති ශාක්‍ය නානායක්කාර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්‌ රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තු ශ්‍රවණාගාරයේදී අද (03) පැවැත්විණි.

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න