“ඩෙංගු වලින්‌ ආරක්ෂා වීම සඳහා සුදුසු ලා පැහැති දිග ඇඳුමක්‌ පාසල්‌ නිල ඇඳුමට යටින්‌ ඇඳීම සඳහා බස්නාහිර පළාතේ පසල්‌ ළමුන්ට අවසර ලබා දී තිබේ.එම විශේෂ අවසරය අද දින (19) සිට ක්‍රියාත්මකයි. “ යනුවෙන්‌ පුවතක්‌ අද පලවී කිබිනි.

මෙම ප්‍රවෘත්තිය සම්බන්ධයෙන්‌ “අලුත්‌ සුව පුවත්‌”* දැන්‌ සිදුකල විමසීමකදී සෞඛ්‍ය්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ඩෙංගු මර්දන ඒකකයේ අධාක්ෂවරයා (වෛද්‍ය නලීන්‌ 9රියරත්න මහතා _ 0740931033) ප්‍රකාශ

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න