අද දින එනම් 06/11/2023 සවස 2.45 ට පමන මහනුවර සිට පොල්ගවෙල බලා දාවනය වූ දුම්රියේ ගැටී යම් කිසි පුද්ගලයෙක් ජීවිතක්ෂයට පත් විය.

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න