ගාසා තීරයේ පචනින යුධ ගැටුම සමග උද්ගත වී ඇති අර්බුද සහ එය ශ්‍රී ලංකාවට බලපාන අයුරු පිළිබඳව මාධ්‍ය දැනුවන්‌ කිරීමේ සාකච්ඡාවක්‌ අද රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තු ශ්‍රවණාගාරයේ පැවැත්විණ. මෙම අවස්ථාවට අදාළ දර්ශන සහ ඡයාරූප පහත සඳහන්‌ සබැඳියාව තුලින්‌ ලබා ගත හැක.

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න