අමාත්‍ය මණ්ඩල තනීරණ දැනුම්දීමේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව අද (12) ජනමාධ්‍ය, ප්‍රවාහන සහ මහාමාර්ග අමාන්‍ය, කැබිනට්‌ ප්‍රකාශක ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්‌ රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තු ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණ.

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න