උක්ත කරුණ සම්බන්ධයෙන්‌ ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය සේවයේ නියෝජ්‍ය සාමානාණනාධිකාරි (මාධ්‍ය සම්බන්ධීකාරක) විසින්‌ මාධ්‍ය වෙත නිකුත්‌ කිරීම සඳහා මා වෙත එවන ලද මාධ්‍ය නිවේදනය අවශ්‍ය ප්‍රචාරක කටයුතු සඳහා ඔබ වෙත එවමි.

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න