2023 අ.පො.ස. උසස්‌ පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල පදනම්‌ කරගෙන 2023/2024 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා රාජ්‍ය විශ්ව විද්‍යාල වලට සිසුන්‌ ඇතුලත්‌ කර ගැනීමට අදාළ විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශ ශිෂ්‍ය අත්පොත ඩිජිටල්‌ මාධ්‍යයෙන්‌ නිකුත්‌ කිරීම සම්බන්ධව දැනුවත්‌ කිරීමේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක්‌ ජුනි 03 (සඳුදා)

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න