රට පුරා ව්‍යාප්ත වී සිටින ව්‍යාජ වෛද්‍යවරුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම්‌ නිසා ජන ජීවිත දැඩි අවදානමකට පත්වෙමින්‌ පවතින බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය දිගින්‌ දිගටම පෙන්වා දී ඇත.

වෛද්‍යවරුන්‌ ලෙස පෙනී සිටිමින්‌ නීති විරෝධී ලෙස ප්‍රතිකාර සේවා සපයන පුද්ගලයින්‌ 40,000 කට අධික පිරිසක්‌ රට පුරා සිටින බව සමීක්ෂණ තොරතුරු ගරහා අනාවරණය වී ඇති අතර මෙම ගැටලුව විසඳීමට චගකිවයුතු සියලු පාර්ශව එක්‌ වී වැඩ කටයුතු කිරීම යුගයේ ප්‍රමුඛ අවශ්‍යතාවයක්‌ බවට පත්ව ඇත.

මෙම ගැටලුව සම්බන්ධයෙන්‌ රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය විසින්‌ දිගින්‌ දිගටම සිදු කරන ලද මැදිහත්වීම්‌ සහ යෝජනාවන්හගහි ප්‍රතිඵල ලෙස,

සෞඛ්‍ය අමාන්‍යංශය මට්ටමින්‌ මෙම කටයුතු සම්බන්ධීකරණය සහ සැලසුම්‌ කිරීම වෙනුවෙන්‌ කමිටු දෙකක්‌ පිගිටුවීම

ව්‍යාජ වෛදාඅවරුන්‌ සම්බන්ධයෙන්‌ පවතින නීනි පද්ධතිය සංශෝධනය කර වඩාත්‌ ශක්තිමත්‌ කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය සහ අධිකරණ අමාත්‍යංශය මගින්‌ ආරම්භ කිරීම

ව්‍යාජ වෛද්‍යවරුන්‌ වැටලීම සඳහා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීවරුන්‌ ඇතුලු වැටලීම්‌ කණ්ඩායම්‌ බලාත්මක කිරීම

ව්‍යාජ වෛද්‍යවරුන්‌ වැටලීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා පොලිස්‌ දෙපාර්තමේන්තූවේ ක්‍රියාකාරී දායකත්වය ලබා ගැනීම

චැනි සාධනීය පියවර ගණනාවක්‌ පසුගිය කාලයේදී ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකි විය.

මීට අමතරව මෙම ගැටලුව පිළිබඳ ජනතාව දැනුවත්‌ කිරීම අරමුණු කර ගනිමින්‌ ජාතික දැනුවත්‌ කිරීමේ සතියක්ද ඉදිරියේදී ප්‍රකාශයට පත්වීමට නියමිතය.

එමෙන්ම අපගේ ඉල්ලීමක්‌ මත, ව්‍යාජ වෛද්‍යවරුන්‌ පිළිබඳ දත්ත එක්රැස්‌ කිරීමේ ක්‍රියාවලියක්‌ පොලිස්‌ දෙපාර්තමේන්තුව මගින්‌ ද මේ වන විට ආරම්භ කර ඇත.

වච්‍යාජ වෛද්‍යවරුන්‌, නීතිවිරෝධි ප්‍රතිකාර මධාංස්ථාන සහ ඊට අනුබල දෙන පිරිස්‌ වැටලීම සහ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම වෙනුවෙන්‌ අවශ්‍ය සම්පූර්ණ සහයොගය ලබා දීමට සුදානම්‌ බව පසුගිය දා රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය සමඟ පැවති සාකච්ඡාවේදි පොලිස්‌ දෙපාර්තමේන්තූව පාර්ශවයෙන්‌ යලිත්‌ තගවුරු කරන ලදි.

ව්‍යාජ වෛද්‍යවරුන්‌ සම්බන්ධයෙන්‌ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ වගකිව යුතු පාර්ශව වෙත මහජනතාව වෙතින්‌ සෘජුව තොරතුරු සහ පැමිණිලි ලබාගැනීම සඳහා ක්‍රමවේදයක්‌ ස්ථාපිත කිරීම රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය විසින්‌ දිගින්‌ දිගටම සිදු කරන ලද යොජනාවකි.

එහි ප්‍රතිඵලයක්‌ ලෙස සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය මගින්‌ ඒ වෙනුවෙන්‌ විශේෂ දුරකථන අංකයක්‌ වෙන්‌ කිරීමට මේ වන විට නීරණය කර ඇත.

ඒ අනුව ව්‍යාජ වෛද්‍යවරුන්‌ පිළිබඳව මහජනතාව ලෙස ඔබට 1907 යන අංකය අමතා සෘජුවම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය වෙත පැමිණිලි කිරීමේ අවස්ථාව දැන්‌ විවර වී ඇත.

ව්‍යාජ වෛද්‍යවරුන්ගේ නීති විරෝධී ක්‍රියා හේතුවෙන්‌ අවසානයේදී අනතුරට ලක්වන්නේ ඔබේ ආදරණීයයන්ගේ ජීවිත බැවින්‌, මෙම උවදුර මැඩලීම සඳහා මහජන සගභාගිත්වය අතිශයින්‌ වැදගත්ය.

චගකිවයුතු සියලු පාර්ශව එක්වී ව්‍යාජ වෛද්‍යාවරුන්‌ පිළිබඳ ගැටලුව සම්පූර්ණයෙන්ම විසඳීම සඳහා කැපවිය යුතු අතර ඒ වෙනුවෙන්‌ උපරිම මැදිහත්‌ වීම සහ සහයොගය ලබාදීමට රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරින්ගේ සංගමය අඛණ්ඩව කැප වී සිටින බව යලිත්‌ අවධාරණය කරමු.

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න