2024 වර්ෂය සඳහා මාධ්‍ය හැඳුනුම්පත්‌ නිකුත්‌ කිරීමේ අයැඳුම්පන්‌ භාරගැනීම 2024 මැයි මස 31 දිනෙන්‌ අවසන්‌ කරන බව කාරුණිකව දන්වමි.

  1. 2024 වර්ෂය සඳහා මාධාං හැඳුනුම්පත්‌ ලබාගැනීමට අපේක්ෂිත ඔබ මාධා්‍ය ආයතනයේ මාධ්‍යවේදීන්ට අදාළ අයැඳුම්පත නියමිත ලිපිලේඛන සමඟ 2024.05.31 වැනි දිනට පෙර රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත්‌ කරන ලෙස දන්වමි .
  2. අදාළ අයැඳුම්පත්‌ හා විස්තර www.news.lk හා www.dgi.gov.lk වෙබ්‌ අඩවි තුළින්‌ ලබාගත හැකිය.

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න