අපි ජවයෙන් යුතු සිපිරිගෙයි ශ්‍රමයෙන් ,
කර්මාන්ත
අරඹමු – ජයගමු !

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න