විද්‍යාත්මක කොමියුනිස්ට්වාදයේ ආදිකතෘ කාල් මාක්ස් 1818 මැයි 05 ,ජර්මනියේ
ට්‍රීර් නගරයේදී උපත ලැබීය.

” මිනිස් බුද්ධිය විසින් මේ තාක් නිර්මාණය කරනු ලැබූ න්‍යායන් අතරින් සමාජ සංවර්ධනය පිළිබඳ න්‍යාය , ශ්‍රේෂ්ඨතම න්‍යාය බවට කිසිදු සැකයක් නැත”

-පෝල් ලපාර්ග්-

මොලය වෙනුවෙන් හේ මුළු සිරුරම කැප කළේය.
චින්තනය ඔහුගේ උසස්තම විනෝදය විය.

*මාක්ස්ගේ  ආර්ථික න්‍යාය තරම් තර්කික වෙනත් අර්ථික න්‍යාය පද්ධතියක් නොමැත*

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න