රාජ්‍ය ආයතන වල වගවීම වචන වලට සීමා නොකර ක්‍රියාවෙන් පෙන්වීමට කෙරුනු මෙම නියෝගය කිසිම පාර්ලිමේන්තු කොමිටුවකටවත්, COPE කමිටුවටවත් කරන්න බැරි වෙච්ච දෙයක්…සෞඛ්‍ය, අධ්‍යාපන, අධිකරණ සහ සමාජ බර ගැන විචාරණයක්.

RTI Commission gives historic order to NCPA to hold publicly funded institution *accountable* to monitor progress of all legal cases of child abuse in SL and submit proposal within 3 months!

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න