අරගලයෙ දෙවෙනි ඉනිම ” *පොල‍ිස‍‍ිය* *එපා* ” Slogan යටතෙ පටන‍් ගන‍්නා බව පුරොකථනය කරමි.

ජනතාව තුළ පොලිස‍ිය කෙරෙ වෙෙරය රොපණය වන පරිදි *පොලිසිය* *මෙහෙයවන අදෘෂ්‍යමාන*  බලවෙගයක‍් අ‍ැති බව පෙනී යය‍ි.

*අරගලයෙ දෙවන ඉන‍ිම* *පටන‍් ගන‍්නවාත‍් සමගම ගම‍්වල ස‍‍ිටින* *පොලිස‍්* *න‍ිලධාරීන‍්* *ගෙ* *නිවාස වලට ප‍ැමිණ පොලිස‍් නිලධාරීන‍්ට වෙඩි තබා ඝාතනය* *කිරීම සිදු විය හ‍ැක‍ිය‍ි.*

මෙම වෙබ‍් අඩවිය මීට පෙර සදහන‍් කර අ‍ැත‍ි අයුර‍ින‍් නිවසට ප‍ැමිණ ගුවන‍් *හමුදා කො‍පල‍් වරයෙකු ප‍ැහ‍ැරගෙන වෙඩි තබා ඝාතනය කලෙ නම‍් එය* අත‍ිශය මහජන ප්‍රකොපකා‍රී සිදු වීමක‍ි.

*පොලිසිය සහ හමුදාව* *කෙටවීමෙ* *කුමන‍්ත්‍රණයක‍් ද ක්‍රියාත‍්මක බව පෙනී* යය‍‍ි.

පොලිසිය සහ හමුදාව කොටවා එකිනෙකාට මරා ගන‍්නට සලස‍්වා රට  අනාරක‍්ෂිත කොට  ආණ‍්ඩු පක‍්ෂ ම‍ැති අ‍ැමතිවර‍ැ මරා දමා  විපක‍්ෂයට බලය ල‍බා දීමට කුමන‍්ත්‍රණකර‍ැවන‍්  ස‍ැලසුම‍් කර අ‍ැති බවට *අනුමාන න‍ිගමනය Assume* කරමි.

මෙම කුමන‍්ත්‍රණය මෙහෙයවන‍්නෙ විදෙශ බලවෙගයකින‍් බව මාගෙ පර‍්යෙෂණ විශ‍්ලෙෂණ නිගමනයය‍ි.

*ක‍ැර‍ැල‍ලක‍්* *මගින‍‍්* *පොලිසියෙ* *බලය* *පරිපාලන* *බලය* *අධිකරණ* *බලය* අත‍්පත‍් කර ගත‍්තොත‍්  රාජ්‍ය බලය අත‍් පත‍් කර ගත හ‍ැක‍ි බව අනුර කුමාර දිසානායක මාධ්‍යයට ප්‍රකාශ කර අ‍ැත.

පොල‍ිස‍් යනු ග්‍රීක භාෂාවෙන‍් රාජ්‍යයය‍ි. *එනම‍් රාජ්‍ය බලය  ක්‍රියාත‍්මක කරවනු* *ලබන‍්නෙ පොලිස‍ිය හරහාය‍ි.* කුමන‍‍්ත්‍රණකර‍ැවන‍‍් විසින‍් පොලිස‍් බලය අල‍්ලා ගතහොත‍් රාජ්‍ය බලය ක්‍රියාත‍්මක කරවීමට නොහ‍ැකිය‍ි.

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න