“උමා දිය ජනනි” බහු කාර්යය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය විවෘත කිරීමට ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි ඉරාන ජනාධිපතිතුමා කොල්ලුපිටිය ජූම්මා පල්ලියේදී යාඥා මෙහෙයකට සහ සුහද භමුවකට සහභාගී වූ අනර එම අවස්ථාවට අදාළ දර්ශන සහ ඡායාරූප පහත සඳහන්‌ වේ.

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න