අම්මා  කල  පිදීමට සුදසු විය යුතුය.
  බිරිද කල   තම ස්වාම්යාට රටට ආඩම්බරයෙන්   හදුන්වාදිිය  හැකි බිරිදක් විය යුතුය, නැගනිය නම්  මම දෙමාපියන් පරම් පරාවේ නම රැකෙන  අයුරින් ක්‍රියා කල යුතුුය.  දිියනිය නම් දෙමාපියන්  විසින් තමන්ට රටට සංස්කෘතිය  අපහාසයක් නොවන අයුරින්  ජීිවත් විය හැකි දියණියක් රටට දායාද කිරීමය.

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න