100% නොවරදින අනුමාන හරියටම කියන අවසාන ඉතිහාසය සම්මන්ත්‍රණයේ ටිකට් නිකුත් උනා.
ඉක්මනින් ලබා ගන්න…
🪔බුද්ධි ඇකඩමි, කොලොන්නාව
🪔සිප්ලීමා, කොටිකාවත්ත
🪔නුවන්යා රග්ගහවත්ත, කඩුවෙල
🪔විෂන්, මාකොල
100% අනුමාන ඕන අයට,
එන්න තියන,
අන්තිම සම්මන්ත්‍රණය,
❤ අප්‍රේල් 28 ඉරිදා උදේ 8.00 සිට 4.00 දක්වා.
💸 එන්න ඕන Tickets අරගන්න
මෙන්න අංකය 070 410 4682
💻 එන්න කලින් මේ ලින්ක් එකෙන් ලියාපදිංචි වෙන්න.

මෙහෙය වීම,
චානක්‍ය වජිරබුද්ධි
සැ.යු.
Online එන්නත් පුළුවන්.

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න