සූර්යයා නැති රෑට මොන සූර්ය මංගල්‍යයක් ද…

රෑන් එකත් වෙනුවට අපි උදේට නැකත් හැදුවා..

ඇමතිතුමයි ලේකම්තුමයි මත දෙකක..මේ රටේ සංස්කෘතිය මත දෙකක් තියෙන්න බැහැ..

මාධ්‍ය හමුව.

…………………….

බළන්ගොඩ කාශ්‍යප හිමි..

නැකැත් ගැන කූට ව්‍යාපාරයක් ගෙන යනවා ඇමැතිතුමා එක්ක..

ඇමතිවරයා මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් කියලා මේ වගේ අදහසක් කියනවා නැකත් හරි නම් මේ රට ගොඩයන්න ඕනේ කියලා..

එතුමාට නැකත් ඕනේ නැතිවුණාට බහුතරයකට මේ නැකත් ඕනේ..

සමහරු කියනවා මේවා චාරිත්‍ර නැකත් වෙලාවල් නැහැ කියලා..අපි මේ උපක්‍රමවලට ඉඩ දෙන්නෙ නෑ..බුද්ධ ශාසන ඇමතිවරයා කියනවා ..

බුද්ධ ශාසන ඇමතිවරයා ඉන්නේ රකින්න නෙමෙයි විනාශ කරන්න..

බුද්ධ ශාසන ඇමතිට කවුද උපදෙස් දෙන හාමුදුරුවෝ බෞද්ධාගමේ නැකත් නෑ කියලා කියනවා..

බුද්ධ ශාසන සංස්කෘතික ලේකම් වගකියන්න ඕනේ අමාත්‍යාංශයට..
නැකැත් කමිටුවක් දන්නේ නැහැයි කියලා ඇමතිවරයා කියනවා..

ඇමතිටයි ලේකම්ටයි මත දෙකක් තියෙන්න බෑ..

අපි මේ ප්‍රකාශයට විරුද්ධව නෛතික ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා…

රාජ්‍ය නැකැත් කමිටුව විසුරුවා හැරීම විසඳුම නෙමෙයි හරියට නැකත් හදන එකයි විසඳුම..

CUT 2 ..

රවිසංක සේනානායක..

නැකත් ගැන ඇතිවෙලා තියෙන අර්බුදය ගැනයි අපි පැහැදිලි කරන්නේ..

අපි අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා හමුවුණා ඇමතිවරයා සහ ලේකම් මත දෙකක් ප්‍රකාශ කරනවා..

නැකත් ගැන වරදක් තියෙනවා ඒක නිවැරදි කරගන්න අපි අවස්ථාවක් දුන්නා කියලා ලේකම්වරයා කිව්වා..

ඇමතිවරයාට පෞද්ගලිකව අපි කතා කළා..

රෑට නැකැත් කරන්න බැහැ කියලා ජනමතයකුත් තියෙනවා ඒ නිසයි අපි උදේ නැකත් හදලා තියෙන්නේ..අපේ නැකත් සීට්ටුව නිවැරදියි..

මාධ්‍ය නිවේදනය වැරදියි අපි නිකන් ත්‍රස්තවාදියෝ කියලා මිනිස්සු හිතන්නේ..දෑසන නැකත් කරන එකට විරුද්ධ වෙන්න එපා කියලා අපි ඉල්ලනවා..

මේ විදියට කරලා මේ රට ගොඩ ගිහින් තියනවද මේ නැකැත් වලට වැඩ කරලා ගොඩ ගිහින් තියෙනවද..

මේ ගැන විශ්වාසයක් නැති ජනතාව කොටසක් ඉන්නවා..මේ හදපු නැකත් වලින් රටට සුගතියක් වෙලා තියෙනවද මෙතෙක් කල්..

රටට වෙන හානි වළක්වන්න තමයි අපි නැකත් හදන්න ඕනේ..සූර්යයා නැති රෑට කරන සූර්ය මංගල්‍යය මොකක්ද.

තමන්ගේ අභිමානය රැක ගන්න රටක් වලපල්වලට යවන්නේ ඇයි..

මේ ගැන අපි ඕනෙම විවාදයකට එන්න ලෑස්තියි..
හයයි දාසයට ලිප ගිනි මොලවනවා..වැඩාලන්න ගනුදෙනු කරන්න අපි නැකත් හදලා තියෙන්නේ..ඒ නැකත් ගැන අපි වගකීම ගන්නවා..
මේ රාජ්‍ය නැකත් කමිටුවේ නැකත් ගැන වගකීම ගන්නේ කවුද..

ඇමතිවරයත් රෑන එකත් කරන්නේ නෑ අපේ උදේ නැකත තමයි කරන්නේ ඒක විශ්වාසයි.

CUT 3 ..මංජුල ප්‍රභාත් .

මේවා දැනගෙන නෙමෙයි නැකැත් කමිටුව මේවා හදලා තියෙන්නේ..වෛද්‍ය විද්‍යාව අනුවත් මේක වැරදියි..

රාත්‍රී කාලයේ කිරිබත් අනුභවය යෝජනා කරන්න බෑ..දරුවන්ට රාත්‍රියේ නින්ද සහ විවේකය අවශ්‍යයි ඒ වෙලාවට මේ නැකත් හරියන්නෙ නෑ..මේ සංස්කෘතිය විනාශ කරන්න හදන්නේ..

CUT 4..

සූර්යයා නැති රෑට මොන සූර්ය මංගල්‍යයක් ද…

රෑන් එකත් වෙනුවට අපි උදේට නැකත් හැදුවා..

ඇමතිතුමයි ලේකම්තුමයි මත දෙකක..මේ රටේ සංස්කෘතිය මත දෙකක් තියෙන්න බැහැ..

මාධ්‍ය හමුව.

…………………….

බළන්ගොඩ කාශ්‍යප හිමි..

නැකැත් ගැන කූට ව්‍යාපාරයක් ගෙන යනවා ඇමැතිතුමා එක්ක..

ඇමතිවරයා මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් කියලා මේ වගේ අදහසක් කියනවා නැකත් හරි නම් මේ රට ගොඩයන්න ඕනේ කියලා..

එතුමාට නැකත් ඕනේ නැතිවුණාට බහුතරයකට මේ නැකත් ඕනේ..

සමහරු කියනවා මේවා චාරිත්‍ර නැකත් වෙලාවල් නැහැ කියලා..අපි මේ උපක්‍රමවලට ඉඩ දෙන්නෙ නෑ..බුද්ධ ශාසන ඇමතිවරයා කියනවා ..

බුද්ධ ශාසන ඇමතිවරයා ඉන්නේ රකින්න නෙමෙයි විනාශ කරන්න..

බුද්ධ ශාසන ඇමතිට කවුද උපදෙස් දෙන හාමුදුරුවෝ බෞද්ධාගමේ නැකත් නෑ කියලා කියනවා..

බුද්ධ ශාසන සංස්කෘතික ලේකම් වගකියන්න ඕනේ අමාත්‍යාංශයට..
නැකැත් කමිටුවක් දන්නේ නැහැයි කියලා ඇමතිවරයා කියනවා..

ඇමතිටයි ලේකම්ටයි මත දෙකක් තියෙන්න බෑ..

අපි මේ ප්‍රකාශයට විරුද්ධව නෛතික ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා…

රාජ්‍ය නැකැත් කමිටුව විසුරුවා හැරීම විසඳුම නෙමෙයි හරියට නැකත් හදන එකයි විසඳුම..

CUT 2 ..

රවිසංක සේනානායක..

නැකත් ගැන ඇතිවෙලා තියෙන අර්බුදය ගැනයි අපි පැහැදිලි කරන්නේ..

අපි අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා හමුවුණා ඇමතිවරයා සහ ලේකම් මත දෙකක් ප්‍රකාශ කරනවා..

නැකත් ගැන වරදක් තියෙනවා ඒක නිවැරදි කරගන්න අපි අවස්ථාවක් දුන්නා කියලා ලේකම්වරයා කිව්වා..

ඇමතිවරයාට පෞද්ගලිකව අපි කතා කළා..

රෑට නැකැත් කරන්න බැහැ කියලා ජනමතයකුත් තියෙනවා ඒ නිසයි අපි උදේ නැකත් හදලා තියෙන්නේ..අපේ නැකත් සීට්ටුව නිවැරදියි..

මාධ්‍ය නිවේදනය වැරදියි අපි නිකන් ත්‍රස්තවාදියෝ කියලා මිනිස්සු හිතන්නේ..දෑසන නැකත් කරන එකට විරුද්ධ වෙන්න එපා කියලා අපි ඉල්ලනවා..

මේ විදියට කරලා මේ රට ගොඩ ගිහින් තියනවද මේ නැකැත් වලට වැඩ කරලා ගොඩ ගිහින් තියෙනවද..

මේ ගැන විශ්වාසයක් නැති ජනතාව කොටසක් ඉන්නවා..මේ හදපු නැකත් වලින් රටට සුගතියක් වෙලා තියෙනවද මෙතෙක් කල්..

රටට වෙන හානි වළක්වන්න තමයි අපි නැකත් හදන්න ඕනේ..සූර්යයා නැති රෑට කරන සූර්ය මංගල්‍යය මොකක්ද.

තමන්ගේ අභිමානය රැක ගන්න රටක් වලපල්වලට යවන්නේ ඇයි..

මේ ගැන අපි ඕනෙම විවාදයකට එන්න ලෑස්තියි..
හයයි දාසයට ලිප ගිනි මොලවනවා..වැඩාලන්න ගනුදෙනු කරන්න අපි නැකත් හදලා තියෙන්නේ..ඒ නැකත් ගැන අපි වගකීම ගන්නවා..
මේ රාජ්‍ය නැකත් කමිටුවේ නැකත් ගැන වගකීම ගන්නේ කවුද..

ඇමතිවරයත් රෑන එකත් කරන්නේ නෑ අපේ උදේ නැකත තමයි කරන්නේ ඒක විශ්වාසයි.

CUT 3 ..මංජුල ප්‍රභාත් .

මේවා දැනගෙන නෙමෙයි නැකැත් කමිටුව මේවා හදලා තියෙන්නේ..වෛද්‍ය විද්‍යාව අනුවත් මේක වැරදියි..

රාත්‍රී කාලයේ කිරිබත් අනුභවය යෝජනා කරන්න බෑ..දරුවන්ට රාත්‍රියේ නින්ද සහ විවේකය අවශ්‍යයි ඒ වෙලාවට මේ නැකත් හරියන්නෙ නෑ..මේ සංස්කෘතිය විනාශ කරන්න හදන්නේ..

CUT 4..

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න