අවුරුදු නිසා රාමසාන් නිසා හයිප්‍රෝටින් ගහලා ඔලිව් ඔයිල් වලින් පොගවලා තියෙන්නේ ,පෙරේදා රු 380යි කොට්ටාවේ අද කැකිරාව රු 450 දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ කෝලී කුට්ටු තොග රු 360යි,ගෞරවනීය මාධ්‍ය ආයතන දැනුවත් භාවය සදහා

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න