ස්…ස්… ව්‍යාජ වම්මු හඳුනාගන්න ක්‍රමයක් කියන්නද? මේ ප්‍රශ්න වලට දෙන උත්තර බැලුවම ඇති 😉

 1. ඔබ මාක්ස්වාදියෙක් ද කියලා අහපුවම, ලැබෙන උත්තරය “ඔව්” කියලා පටන් අරං ඒ සමගම ක්ෂනිකව “ඒත්” කියලා, මාක්ස්වාදය දැන් යල් පැන ගොස් ඇතැයි ඔබට ඒත්තු ගන්නන්න හදනවා නම්
 2. කම්කරු පංතිය විප්ලවීය පන්තිය ලෙස පිලිගන්නවාද කියලා අහපුවම, ලැබෙන උත්තරයට විවිධාකාර වැල්වටාරම් කියමින් “ඔය කියන කම්කරු පංතියක් දැං කොහේද ඉන්නෙ” කියන ලයින් එකට එනවා නම්
 3. ඔබ නිරාගමික ද කියලා අහපුවම, ලැබෙන උත්තරය “ඔව්” කියලා පටං අරං “ඒත්” කියලා කන්ඩිෂනස් දාගෙන එනවා නම්, පක්ෂය තුල පූජකයන් සිටී නම්
 4. ධනපති ක්‍රමය විප්ලවයකින් පෙරලා දැමිය යුතුම ද කියලා අහපුවම, ලැබෙන උත්තරය “මෙහෙමයි” කියලා පටං අරං ඒ විප්ලවයක් දැන් කරන්න බෑ කියලා ඔබට ඒත්තු ගන්නන්න හදනවා නම්
 5. කම්කරු පංතියේ ඒකාබද්ධ අරගලය මගහරිමින් හො ප්‍රතික්ෂේප කරමින්, වෙන් වෙන්ව අරගල කිරීම ප්‍රවර්ධනය කරයි නම් (උදාහරනයක් ලෙස ශිෂ්‍යයන් වෙනම, ගුරුවරුන් වෙනම, මහාචාර්‍යවරුන් වෙනම, අධ්‍යාපන අනධ්‍යයන අය වෙනම, විදුහල්පතිවරු වෙනම, දොස්තරලා වෙනම, හෙද හෙදියන් වෙනම, යනාදී වශයෙන් වෙන් වෙන්ව)
 6. මාක්ස්වාදයේ මූලිකම පදනම වන “ජාත්‍යන්තරවාදය” ප්‍රතික්ෂේප කරයි නම් හෝ එහි වැදගත් කම පහලට ලා සලකයි නම්
 7. “මේ මොහොත”, “අඩු නපුර”, වැනි දෑ කියමින් ධනපති පක්ෂ සමග සන්ධාන සාදයි නම්

මේ ඉහත කරුනු වලට අමතරව තවත් බොහෝ කරුනු ඇතත් ඔබේ ව්‍යාජ වාම මිතුරා හඳුනා ගැනීමට මේ කරුනු 7 ප්‍රමානවත් වනු ඇතැයි සිතමි.

 1. ඔබ මාක්ස්වාදියෙක් ද කියලා අහපුවම, ලැබෙන උත්තරය “ඔව්” කියලා පටන් අරං ඒ සමගම ක්ෂනිකව “ඒත්” කියලා, මාක්ස්වාදය දැන් යල් පැන ගොස් ඇතැයි ඔබට ඒත්තු ගන්නන්න හදනවා නම්
 2. කම්කරු පංතිය විප්ලවීය පන්තිය ලෙස පිලිගන්නවාද කියලා අහපුවම, ලැබෙන උත්තරයට විවිධාකාර වැල්වටාරම් කියමින් “ඔය කියන කම්කරු පංතියක් දැං කොහේද ඉන්නෙ” කියන ලයින් එකට එනවා නම්
 3. ඔබ නිරාගමික ද කියලා අහපුවම, ලැබෙන උත්තරය “ඔව්” කියලා පටං අරං “ඒත්” කියලා කන්ඩිෂනස් දාගෙන එනවා නම්, පක්ෂය තුල පූජකයන් සිටී නම්
 4. ධනපති ක්‍රමය විප්ලවයකින් පෙරලා දැමිය යුතුම ද කියලා අහපුවම, ලැබෙන උත්තරය “මෙහෙමයි” කියලා පටං අරං ඒ විප්ලවයක් දැන් කරන්න බෑ කියලා ඔබට ඒත්තු ගන්නන්න හදනවා නම්
 5. කම්කරු පංතියේ ඒකාබද්ධ අරගලය මගහරිමින් හො ප්‍රතික්ෂේප කරමින්, වෙන් වෙන්ව අරගල කිරීම ප්‍රවර්ධනය කරයි නම් (උදාහරනයක් ලෙස ශිෂ්‍යයන් වෙනම, ගුරුවරුන් වෙනම, මහාචාර්‍යවරුන් වෙනම, අධ්‍යාපන අනධ්‍යයන අය වෙනම, විදුහල්පතිවරු වෙනම, දොස්තරලා වෙනම, හෙද හෙදියන් වෙනම, යනාදී වශයෙන් වෙන් වෙන්ව)
 6. මාක්ස්වාදයේ මූලිකම පදනම වන “ජාත්‍යන්තරවාදය” ප්‍රතික්ෂේප කරයි නම් හෝ එහි වැදගත් කම පහලට ලා සලකයි නම්
 7. “මේ මොහොත”, “අඩු නපුර”, වැනි දෑ කියමින් ධනපති පක්ෂ සමග සන්ධාන සාදයි නම්

මේ ඉහත කරුනු වලට අමතරව තවත් බොහෝ කරුනු ඇතත් ඔබේ ව්‍යාජ වාම මිතුරා හඳුනා ගැනීමට මේ කරුනු 7 ප්‍රමානවත් වනු ඇතැයි සිතමි.

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න