වසර සීයයකට වඩා ඉතිහාසයක් ඇති මහරගම විද්‍යාකර බාලිකා විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන ශාලාවේ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සදහා අධිකරණ බන්ධනාගාර කටයුතු හා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය , ජනාධිපති නීතිඥ, ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතාගේ ඉල්ලීම පරිදි බස්නාහිර පළාත් සභාවේ හිටපු මන්ත්‍රි නවුසර් ෆවුසි මහතා නායකත්වය දරණ SAEEDA FOUNDATION ආයතනය මගින් එම ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සදහා ඇස්තමේන්තු කර ඇති රුපියල් මිලියන 50 ක මුදලින් කොටසක් අද (24) අධිකරණ අමාත්‍යතුමා අතින් විද්‍යාකර බාලිකා විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිනිය වෙත භාර දෙන ලදී.
මෙම අවස්ථාවට හිටපු පළාත් සභා මන්ත්‍රි නවුසර් ෆවුසි මහතා ද එක් විය.

Saeeda Foundation led by by Nauzer Fauzi at the request of Minister of Justice Dr.Wijedasa Rajapakshe granted a donation of Rs.50 lacks to Maharagama Vidyakara Ladies College for restoration of its main building including the Auditorium. A part of the amount is handed over the Principal of the college .

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න