ඔබ ඔබතුල හටගන්න සිතුවිලි (විසුද්ධි කිරීමෙන්ම )
ගැඹුරු සිත තුලින්ම තමන්ට සංවේදීව යුක්ති ගරුක වන්නේද,සත්‍යගරුක වන්නේද තමන්ට තමන් යුතුකම් හුරුපුරුදු කරන්නේ නම් මේ මොහොතේ ම ඔබතුල ආලෝකය හටගන්නේමය එයසොභාව ධර්මයාට ශාන්තියකි,ඔබටත් ශාන්තියකි අන් සියල්ලන්ටම ශාන්තියකි ,ඔබ සදා අමරණීය වන්නේ ඒ ආකාරයටයි.
ඉතා සතුටු සිත් ඇත්තෝ වෙත්වා.මේමොහොත ජයශ්‍රී ජය ශ්‍රී ජය ශ්‍රී වේ…

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න