කථානායක මහින්ද යාපා විශ්වාසභංග ජයග්‍රහණය කවියෙන්ම සමරයි. ජනතාවගෙනුත් හොඳටම ප්‍රතිචාර !

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න