ජාතික ලේකම්
සංජීව ධම්මික


2024 වර්ෂයේ නව විදුලි සම්බන්ධතා වෙනුවෙන් කොළඹට කිරි ගමට කැකිරි න්‍යාය හා කුඩම්මගේ සැලකිලි .
නව විදුලි සම්බන්ධතාවයක් ලබා ගැනීමට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අය කිරීම 45500යි.ලොකෝ හෙවත් ලංකා විදුලි පුද්ගලික සමාගමෙන් විදුලිය ලබා ගැනීමේදී අය කරන්නේ 34600/= ආණ්ඩුව පාරිභෝගිකයන්ගෙන් රුපියල් 10900/= මංකොල්ල කාලා.

ඒ වගේම තමයි මේකෙ අනිත් පැත්ත විසන්ධි කල විදුලි සැපයුමක් නැවත සන්ධි කිරීම සඳහා විදුලි බල මණ්ඩලය අය කරන ගාස්තුව රුපියල් 800යි.ඒවගේම ලිකෝ සමාගම අය කරන මුදල 2900/= leco සමාගම 2100/=වැඩිපුර අරගෙන.ස්වාධීන කොමිෂන් සභාවේ වැඩේ මේකද

ඒ වගේම රුපියල් 800 මුදලට තාම වැඩ කෙරෙන්නේ නෑ.වහාම චක්‍රලේඛන නිකුත් කරන්න..විදුලු බල මණ්ඩලයේ නිලධාරීන්.සාමාන්‍ය අධිකාරී නරේන්දගේ කලිසමත් ගලවනවා.

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න