ඔබට ඉහලින් තවත් ලෝක ධාතුව කින් ,ඔබ නමති ධාතු ශක්තිය මෙහෙයවයි…කිසිම විටක ලෝභ නොවි කාරියක් කරන්න.එවිට ඔබනැමැති ආලෝකය බලවත් වෙයි.අන්‍යයන්වෙනුවෙන් ක්‍රියාකර තෘප්තිමත් වන්න.ඔබගේ ආලෝකය එයයි අන්‍යයන්ට සේවය කිරීම විශ්වීය ආශිර්වාදයකී…

මොළගොඩ ගෝතමී මෙහෙණියන්

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න