,ඔබ අවට ඔබගේ ආලෝකය පැතිර ඇතිය.ඊට සාපේක්ෂව බාහිර ආලෝකද පැතිර ඇත.ඒ ඉර හඳ තරු වෙනත් ග්‍රහලෝක එනම් ඔබ කිසිවිටකත් අඳුරෙහි නැතිය.ඔබ අමරණීයව ස්වශක්තිය,ආලෝකයක් ය,එනිසාම සුවපත් සිතින්,ශක්තියෙන් සිටින්න….

මොළගොඩ ගෝතමී මෙහෙණියන්

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න