දිනය සහ වේලාව: මාර්තු 21 ප.ව. 2 සිට 6 දක්වා.

ස්ථානය: කොළඹ මහජන පුස්තකාල ශ්‍රවණාගාරයේදී.

මාතෘභූමියට ජය වේවා🙏🏻🇱🇰
සිව් හෙළයට ජය වේවා🙏🏻🇱🇰

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න