ආරාධනාවයි!
හිතවත් පූජ්‍ය රත්තනදෙනියේ මේධානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ ,
රට අස්ථාවර කරන, ජාතික සම්පත් විකුණන මව්බිමේ ස්වෛරීත්වය පාවා දෙන ඉන්දියානු ආක්‍රමණය සහ එහි දේශීය ඒජන්තයින් පරදවමු!
මහජන සමුළුවට සහභාගී වීමට ඔබතුමාට ආරාධනා කරමු!
2024 මාර්තු 20 ප.ව.2 ට කොළඹ මහජන පුස්තකාලයේදී

 • දේශප්‍රේමී ජාතික බලවේගය
  විමසීම්:
  නුවන්- 0773 719 732
  කමන්ත- 0774 7414 70
  අජිත්- 0703 999 289
  දුලාර- 076 648 3664
  කෝසල- 076 222 0113
  තුෂාර- 076 674 4585
  අකලංක – 077 777 6518
  මධුමාලි- 074 244 3488
  සංඛ- 071 611 9347

ආරාධනාවයි!
හිතවත් පූජ්‍ය රත්තනදෙනියේ මේධානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ ,
රට අස්ථාවර කරන, ජාතික සම්පත් විකුණන මව්බිමේ ස්වෛරීත්වය පාවා දෙන ඉන්දියානු ආක්‍රමණය සහ එහි දේශීය ඒජන්තයින් පරදවමු!
මහජන සමුළුවට සහභාගී වීමට ඔබතුමාට ආරාධනා කරමු!
2024 මාර්තු 20 ප.ව.2 ට කොළඹ මහජන පුස්තකාලයේදී

 • දේශප්‍රේමී ජාතික බලවේගය
  විමසීම්:
  නුවන්- 0773 719 732
  කමන්ත- 0774 7414 70
  අජිත්- 0703 999 289
  දුලාර- 076 648 3664
  කෝසල- 076 222 0113
  තුෂාර- 076 674 4585
  අකලංක – 077 777 6518
  මධුමාලි- 074 244 3488
  සංඛ- 071 611 9347

ආරාධනාවයි!
හිතවත් පූජ්‍ය රත්තනදෙනියේ මේධානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ ,
රට අස්ථාවර කරන, ජාතික සම්පත් විකුණන මව්බිමේ ස්වෛරීත්වය පාවා දෙන ඉන්දියානු ආක්‍රමණය සහ එහි දේශීය ඒජන්තයින් පරදවමු!
මහජන සමුළුවට සහභාගී වීමට ඔබතුමාට ආරාධනා කරමු!
2024 මාර්තු 20 ප.ව.2 ට කොළඹ මහජන පුස්තකාලයේදී

 • දේශප්‍රේමී ජාතික බලවේගය
  විමසීම්:
  නුවන්- 0773 719 732
  කමන්ත- 0774 7414 70
  අජිත්- 0703 999 289
  දුලාර- 076 648 3664
  කෝසල- 076 222 0113
  තුෂාර- 076 674 4585
  අකලංක – 077 777 6518
  මධුමාලි- 074 244 3488
  සංඛ- 071 611 9347

ආරාධනාවයි!
හිතවත් පූජ්‍ය රත්තනදෙනියේ මේධානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ ,
රට අස්ථාවර කරන, ජාතික සම්පත් විකුණන මව්බිමේ ස්වෛරීත්වය පාවා දෙන ඉන්දියානු ආක්‍රමණය සහ එහි දේශීය ඒජන්තයින් පරදවමු!
මහජන සමුළුවට සහභාගී වීමට ඔබතුමාට ආරාධනා කරමු!
2024 මාර්තු 20 ප.ව.2 ට කොළඹ මහජන පුස්තකාලයේදී

 • දේශප්‍රේමී ජාතික බලවේගය
  විමසීම්:
  නුවන්- 0773 719 732
  කමන්ත- 0774 7414 70
  අජිත්- 0703 999 289
  දුලාර- 076 648 3664
  කෝසල- 076 222 0113
  තුෂාර- 076 674 4585
  අකලංක – 077 777 6518
  මධුමාලි- 074 244 3488
  සංඛ- 071 611 9347
 • දේශප්‍රේමී ජාතික බලවේගය
  විමසීම්:
  නුවන්- 0773 719 732
  කමන්ත- 0774 7414 70
  අජිත්- 0703 999 289
  දුලාර- 076 648 3664
  කෝසල- 076 222 0113
  තුෂාර- 076 674 4585
  අකලංක – 077 777 6518
  මධුමාලි- 074 244 3488
  සංඛ- 071 611 9347

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න