සංසාරය කීවේ එක් ක්ෂනයකට,කීවොත් ඔබ කොපමණ දුරට විශ්වාස කරයිද,නමුත් සත්‍ය එයයි,සියලූම අසහනෙන් මිදී ලදදෙයින් සතුටුව සිත සුවපත්ව සුවසේ වාසය කරන්න,

මොළගොඩ ගෝතමී මෙහෙණියන්

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න