මෙම මොහොත වගේමයි ඊළග මොහොත නමුත්  දෙකක් නොව එකකි.ඉර සදුටත් වඩා ඔබ මනස බලවත්ය ..එනිසා ඔබට හිරු සදු සහ බොහොදේ මනසට පෙනෙයි.ආලෝකය ඔබය  .සතුටින් ඉන්න.අන් කිසිවක් නොසිතන්න.

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න