යථෝක්ත කරුණු ලංකාවේ දේශපාලන අධිකාරීන්ටත් පොදුයි
මම දැනගන්න කැමතියි ඔබ කොහොමද ජනාධිපතිවරණය සඳහා ප්‍රතිපාදන සකස් කරන්නේ ?මුදල් කොහෙන්ද?ව්‍යාපාරිකයන්ගේද?නැතිනම් N.G.O හරහාද?මගේ යාළුවා ඔබ මේ පිරිස බඳවගන්නෙ කෙසේද අංග සම්පූර්ණ සංයුත්තසටහනකට නැතුව?මම දැනගන්න කැමතියි.කරුණාකර පහදා දෙන්න🙏

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න