ඔබ උපාය ශීලීව ,සිතිවිලි සියල්ල නවතා දමන්න විටක තීරනය කරන්න,පුදුමයකි විඤ්ඤාණය අතුරුදහන්ය, දෘෂ්‍යමාන වු සියල්ල,විඤ්ඤානය විසින් ක්‍රියා කොට ඇත,ඔබ දැඩි සිහියෙන් නම්,, ඔහුට කිසිවක් කල නොහැකිය..ඔබ සිහියෙන් සුවෙන් සිටින්න…
__මොළගොඩ ගෝතමී මෙහෙණියන් ___

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න