මෙම මොහොත තුල කරන සිතන ආකාරයට කර්ම නියාමයක් හේතුකොටගෙන එම නියාමය භවය වේ, ප්‍රායෝගිකව අවබෝධ කරන්න..මුලු පරාශයම හිස්ය එබැවින් දුක අතහැර සතුටින් ජීවත්වන්න ඔබගේ චිත්ත ප්‍රශාදය විශ්වයට ශක්තියකි ආලෝකයකි….
මොළගොඩ ගෝතමී මෙහෙණියන්

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න