මේ මොහොත කියන තැන භෞතික වශයෙන් හෝ සවිඤ්ඤානක හෝ අවිඤ්ඤානක කියා කිසිවක් නැතිව විඤ්ඤාණ සිත සගවා තබන්න සිහිය බලවත් කරන්න, ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය විශ්ව ශක්තිය නොවෙයි එය වෙනම,සිද්ධාන්තයක් බව වැටහෙයි….සියලු ගැට ලෙහා ගන්න පුරුදු වෙන්න,සුවසේ ජීවත්විහැකිය.

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න