සියලු ජාතීන් තුළ සමගිය හා සංහිදියාව වැඩි දියුණු කිරීමේ අරමුණින් යුතුව ජාතික සමගිය හා ප්‍රතිසන්ධානය සදහා වු කාර්යාලය විසින් අධිකරණ, බන්ධනාගාර කටයුතු හා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය ජනාධිපති නීතිඥ, ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මඩකලපුව, අම්පාර හා ත්‍රිකුණාමලය යන දිස්ත්‍රික්කය පුරා වැඩ සටහන් රැසක්  සංවිධානය කර තිබේ. අදාළ උත්සව අවස්ථාවන් පහතින් සදහන් කර ඇති අතර, ඒ සදහා මාධ්‍ය ආවරණ ලබාදීමට ඔබ මාධ්‍ය ආයතනයේ ප්‍රාදේශිය මාධ්‍යවේදීන් යොමු කරවීමට කටයුතු කරන මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි.

Hon. Minister visit Ampara, Batticoloa and Trincomalee – Agenda

NoTimeProgrammeLocation
 22.02.2024
0102.00Pm to 03.00pmDistrict coexistent committee advisory board appointed and MeetingDistr1ict Secretariat – Ampara
0204.00pm to 5.00pmBusiness community meeting.Chamber of Ampara
 23.02.2023
039.00am to 10.00am“Dharma deshana” programmeDeegavapi temple.
0410.00amStarting Dansel programme(organize by coexistent Society)Deegavapi temple.
0510.15am on wordVillage visitMailanthanmadu (Mr.Mohan)
0612.30pmNew prison VisitIsland
053.00pm to 3.30pmMediation board Members meeting.District Secretariat, Batticoloa.
063.30pm to 4.30pmLawyers MeetingDistrict Secretariat, Batticoloa.
075.00pm to 6.00pmWelcome meetingHost by Mr.Mahan
086.30pmDinarHost by Mr.Mahan
 24.02.2023
089.30 am to 10.30pmDistrict coexistent committee advisory board appointed and MeetingDistrict Secretariat, Batticoloa.
09After 10.30amEvents of ministerBatticoloa.
104.30pm to 5.30Business Committee meetingChamber of Baticaloa.
 25.02.2024
1110.30am to 11.30amBusiness Committee meetingChamber of Trincomalee
121.30am to 2.30pmDistrict coexistent committee advisory board appointed and MeetingDistrict Secretariat, Trincomalee.

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න