ජීවිතය දිනන්නා සිත මැඩලාගනී,මනස ව්‍යිප්ත කරයි .බෞතික කායත් තෘප්තිමත් කරයි. මනෝකායත් තෘප්තිමත් කරයි ..මේ දෙකම අතහැර ශූක්ශම කායෙන්ද බැහැරව,විශ්වයම තෘප්තිමත් කරයී…ඔහු මේ මොහොත තුල තෘප්තිමත්ය. අවසන් හුස්ම දක්වාම තෘප්තිමත්ය. නුවනින් සිහියෙන්ය….

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න