ඔබගේ මනස යනු, ජීව ප්‍රදාහයයි.මනස හාස්කමකි ආලෝකයකි සුන්දර ලෝකයකි ,එහි භුක්තිය පූර්ණව ලබා, ප්‍රීතිමෝක්ෂයෙන් සිටින්න…

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න