ඔබ ඔබව දිනක හදුනාගත් දාක විශ්වයද ඔබව දකී ,එවිට සුන්දර ආකල්ප මනසට ගලා එයි.එයින් අහිංසක ලෝ සතුන් සනසාලන්න.ඔබ විශ්වයට ආලෝකය කී..

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න