අසීමිත කරුණාවෙන් ඔබට ඔබ විසින් මාර්ගය පහදා ගන්න මහා සාශ්තෘන්වහන්සේ ධර්මය කරුණු මනසට ලබා දෙයි ඒ ඔබගේ මහත් ගුණයට,හදවත දයාවෙන් පුරවා ගන්න..

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න