දුම්කොළ හා මධ්‍යසාර පනත යටතේ බලයලත් නිලධාරියක් ලෙස නම් කර ඇති මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් (ලංකාව තුළ ක්ෂේත්‍ර මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් ලෙස කටයුතු කරන්නේ 2800කට ආසන්න මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් සංඛ්‍යාවක් පමණක් වෙයි) ගිය පසුගිය වසර තුළ එනම් 2023 වසර තුළන් අදාළ පනත ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පරිශ්‍රයන් පරීක්ෂා කිරීම් 42762 සිදුකර ඇත.මේ අතරින් දුම්වැටි සහ මධ්‍යසාර භාවිතා කරන සහ ඒවා භාවිතා කිරීමට අවසර නොමැති පනත යටතේ කොටු කරන ලද ස්ථාන ලෙස හඳුන්වා දී ඇති ස්ථානවල දුම්වැටි භාවිතය සඳහා ඉඩ ලබාදීම වයස අවුරැදු 21ට අඩු දරුවන් සඳහා දුම් වැටි අලෙවි කිරීම වරඑදි ප්‍රචාරණය වැනි කාරණා සම්බන්ධයෙන් මෙහිදී විශේෂ අවධානයක් යොමු කර තිබූ අතර මේ අනුව එම පරික්ෂා කරන ලද ස්ථාන වලින් 5003 ප්‍රමාණයක් ගැටලු සහගත තැන් ලෙස හඳුනාගෙන නිවැරදි කිරීමට උපදෙස් ලබා දීමත් මින් ඉදිරියට එවැනි ගැටළු සහගත පනත උල්ලංඝනය වන ආකාරයේ ක්‍රියා නොකිරීමට උපදෙස් ලබා දීමත් සිදුකර ඇත.
මීට අමතරව පසුගිය වසර තුළ දුම්කොළ හා මධ්‍යසාර පනත සම්බන්ධව නඩු පැවරීම් 203ක් සිදුකර ඇති අතර ඒ අනුව දඩ මුදල් ලෙස 425000 දඩ මුදලක් මෙම පනත යටතේ රජයට අයකර දී ඇත.
මෙහිදී මහජන සෞඛ්‍යයට සෘජු ලෙස බලපාන අක්‍රිය දුම් පානය වැළැක්වීමට බොහෝ විට උපරිම උත්සාහ දරා ඇති අතර සාමාන්‍ය ආහාර ගන්නා වෙළඳ සැල් තුලදී සහ පොදු ස්ථානවලදී දුම්පානය අවම කිරීමටත් වයස අවුරැදු 21ට අඩු දරුවන් සඳහා දුම් වැටි අලෙවි කිරීම වළක්වා ගැනීම සඳහා ගත හැකි උපරිම ක්‍රියාමාර්ගත් මේ යටතේ සිදු කර ඇත. ඒ අනුව මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් විසින් ලංකාව පුරා දුම් වැටි වලින් තොර කලාප නිර්මාණය කර දුම්කොළ හා මද්‍යසාර පනත ලංකාව තුළ බලනාත්මක කිරීමට විශාල දායකත්වයක් සපයා දී ඇත.
ඒ අනුව පනත උල්ලංඝනය කරමින් නිෂ්පාදනය කරන ලද විවිධ වර්ගවල දුම් වැටි සහ දුම් කළ නිෂ්පාදන සම්බන්ධයෙන් විවිධ නඩුකරයන් ගොනුකර ඇති අතර ඒ අනුව බොහොමයක් දුම් වැටීම් එකී වරදක් සිදු නොවන ආකාරයට නැවත සකස් කර ලේබල් කිරීමට උපදෙස් ලබා දී ඇති අතර රස ගැන්වූ දුම්වැටි භාවිතය ලංකාවේ තහනම් කොට තිබියදී එවැනි දුම් වැටි ලංකාව තුළ අලෙවි කිරීමට සහ ප්‍රවර්ධනය කිරීමට ගන්නා ලද ක්‍රියාමාර්ග වෙනුවෙන් සිදු කරන ලද නඩු කටයුතු නෛතික ප්‍රතිපාදන කීපයක් මතක් තවමත් විභාග වෙමින් පවතී
මෙම පනත ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී විවිධ වූ දුම් වැටි සහ දුම් කළ නිෂ්පාදන ආයතන මෙන්ම සමාගම් වලින් ඊට විරුද්ධව දක්වන දැඩි විරෝධය මත දුම්කොළ හා දුම් වැටී නිෂ්පාදන සම්බන්ධයෙන් මෙම පනත ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා දැනට පවතින නෛතික ප්‍රතිපාදනවල පහසුකම් තවදුරටත් වැඩි කළ යුතු බවට මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් ප්‍රකාශ කළ සිටිති.
ඩබ් ඩී රෝෂන් කුමාර
ශ්‍රී ලංකා මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක වරැන්ගේ සංගමය

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න