නව වන පාර්ලිමේන්තුවේ පස්චන සැසිචාරය ගරු ජනාධිපති රනිල්‌ වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්‌ අද (07) පෙරවරුවේ ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී ආරම්භ කෙරිණි. ගරු ජනාධිපතිතුමාගේ පැමිණීමේ අවස්ථාව.

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න