2022 – 2023 චර්ෂයේ විශ්වවිද්‍යාල සඳහා ප්‍රවේශ වීමට නියමිත නවක සිසුන්‌ ඉලක්ක කර ගනිමින්‌ නවකවදය සම්බන්ධව දැනුවත්‌ කිරීමේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක්‌ ජනවාරි 29 (සඳුදා) රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තු ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණ.

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න