සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා ආර්ථික යුක්තිය ඉටු කිරීමේදී අසාධාරණව සහ අයුක්ති සහගත ලෙස තීරණ ගනිමින්‌ බහුතර සෞඛ්‍ය කාර්යය මණ්ඩලය නොසලකා හැරීම හේතුවෙන්‌, ඊට එරෙහිව සාධාරණය ඉටු කරන ලෙස අප මෙතෙක්‌ සිදු කරන ලද ඉල්ලීම්‌ සඳහා පිළිගත හැකි මට්ටමේ විසඳුමක්‌ ලබා දීමට ඔබ පෘර්ශ්චය අපොහොසත්‌ ෆී ඇත. එනයින්‌, එම සාධාරණය ඉටූ කරන ලෙස බල කරමින්‌ අඛණ්ඩ වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයකට අවතීර්ණ වීමට සිදු චන බව කණගාටුවෙන්‌ දැනුම්‌ දෙමු. ඒ අනුව ඒකාබද්ධ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග වල ආරම්භක පියවරක්‌ ලෙස 2024.01,16 දින උදෑසන 6.30 සිට චර්ජන ක්‍රියාමාර්ගයක්‌ ආරම්භ කරන බවත්‌, ඔබගේ ප්‍රතිචාරයන්ට අදාලව එම වර්ජන ක්‍රියාමාර්ගයෙහි ඉදිරි පියවර තීරණය කරනු ලබන බවත්‌ කණගාටුවෙන්‌ දැනුම්‌ දෙමු.

එබැවින්‌ සමස්ථ සෞඛ්‍ය කාර්යය මණ්ඩලය සඳහා ආර්ථික යුක්තිය ඉටූ කිරීම උදෙසා රු 35000/- දීමනාවක්‌ ලබා දීම පිළිබඳව කඩිනම්‌ සාකච්ඡාවක්‌ ලබා දෙන ලෙසත්‌, සාකච්ඡා මාර්ගයෙන්‌ මෙම ගැටළුව විසඳීම සඳහා මැදිහත්වීම ලබා දෙමින්‌ සෞඛ්‍ය සේවය තුල ඔබ පාර්ශ්වය විසින්ම ඇති කරන ලද නොසන්සූන්තාවය වලක්වා ගැනීම සඳහා කටයුතු කරන ලෙසත්‌ ඉතා ඕනෑ කමින්‌ ඉල්ලා සිටිමු

ඒ අනුව උක්ත වර්ජන ක්‍රියාමාර්ගය සඳහා ජීව වෛද්‍ය ඉංජිනේරු සේවය, පරිපූරක වෛද්‍ය සේවාවට අයත්‌ වෛද්‍ය රසායනාගාර විද්‍යාඥ, විකිරණ විද්‍යා තාක්ෂණවේදීන්‌, ඹෟෂධවේදීන්‌,භෞත විකිත්සකයින්‌, වෘත්තීය විකිත්සකයින්‌, චාග්‌ චිකිත්සකයින්‌, විකිරණ ප්‍රතිකාරවේදී, ශ්‍රවණවේදින්‌ ඇතුළු සේවාචාන්ද, අතුරු වෛද්‍ය සේවාවට අයත්‌ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක, පවුල්‌ සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරීන්‌, ඹෟෂධ සංයෝජක, අක්ෂි තාක්ෂණවවේදීන්‌, කීට විද්‍යා නිලධාරී, පාසැල්‌ දන්ත චිකිත්සක, දන්ත කාර්මික ශිල්පි, විද්‍යුත්‌ නිකර්න රේඛණ ශිල්පින්‌, විද්‍යුත්‌ කන්තු රේඛණ ශිල්පින්‌, මහජන සෞඛ්‍ය රසායනාගාර ශිල්පීන්ට අදාල සේවාවන්ද, සෞඛ්‍ය පරිපාලන නිලධාරී සේවය, ආහාර භා ඹෟෂධ පරීක්ෂක, මහජන සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍ර නිලධාරී, සැලසුම්‌ භා වැඩසටහන්‌ නිලධාරී යන සේවාවන්ද, සෞඛ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවාව, සෞඛ්‍ය ගිලන්රථ රියදුරු සේවාව, සුළු සේවා පාලක, උපස්ථායක, අරක්කැම්‌, දුරකථන ක්‍රියාකරු, නිචාස පාලක, රසායනාගාර සේවා සහයක, සෞඛ්‍ය කාර්ය සහයක යන සේවාවන්ට අයත්‌ වෘත්තීය සමිති 72ක නායකත්වය යටතේ මෙම වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය වෙත අවත්ර්ණය චන බැවින්‌ ඒ පිළිබඳව අදාල ආයතන ප්‍රධානීන්‌ දැනුවත්‌ කරන ලෙස ඉල්ලමු.

රෝගීන්‌ පත්චන දැඩි අපහසුතාවය සැලකිල්ලට ගෙන මෙම වෘත්තීය සම්ති ක්‍රියා මාර්ගය තුලදීත්‌ සියළුම ළමා රෝහල්‌, සියළු පිළිකා රෝහල්‌, සියළු මාතෘ රෝහල්‌, සියළු වකුගඩු රෝහල්‌, මධ්‍යම ලේ බැංකුව, මානසික සෞඛ්‍ය විද්‍යායතනය යන ආයතන තුල ස්ටේව්ඡා පදනම්‌ මත සේවා සැපයීමට කටයුතු කරන බවත්‌, සියළුම රෝහල්‌ චල හදිසි සහ අත්‍යාවශ්‍ය සේවා සැපයීමට කටයුතු කරන බවත්‌ දන්වම්‌. කෙසේ නමුත්‌ මෙම වෘත්ත්ය සමිති ක්‍රියාමාර්ගය කඩාකප්පල්‌ කිරීම සඳහා අනවශ්‍ය ලෙස ත්‍රිවිධ හමුදාව මැදිහත්‌ කර ගන්නා හෝ නිල බලය හෝ තනතුරු බලය භාවිතා කරමින්‌ වෘත්තීය සමිති

ක්‍රියාමාර්ගය කඩාකප්පල්‌ කිරීම සඳහා අනවශ්‍ය මැදිහක්වීම්‌ සිදු කරන ඕනෑම සෞඛ්‍ය ආයතනයක හෝ රෝහලක ආරම්භ කරන ලද වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගය අඛණ්ඩව ඉදිරියට ගෙන යාමට හෝ ස්වේච්ඡා සේවා වලින්‌ ඉවත්‌ වීමටත්‌ අප වෘත්තීය සමිති සංධානයේ විධායක සභාව ඒකමතිකව තීරණය කර ඇති බවද දැනුම්‌ දෙමු.

කෙසේ නමුත්‌, සාකච්ඡා මාර්ගයෙන්‌ මෙම ගැටළුව විසඳා ගැනීම සඳහා අප ඕනෑම මොහොතක සුදානමින්‌ සිටින අතර “සාධාරණය ඉටු වන ඕනෑම අවස්ථාවක මෙම වර්ජන ක්‍රියාමාර්ගය සම්පූර්ණයෙන්ම අත්හිටුවා බාධාවකින්‌ තොරව සහ කැපවීමෙන්‌ සෞඛ්‍ය සේවාව ඉදිරියට පවත්වා ගෙන යාම සඳහා සැදී පැහැදී සිටින බවද ඉතා ඕනෑ කමින්‌ පෙන්වා දෙමු.

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න